Transparency

We try our best to convey transparency in all we do.

Privacy Statement

For privacy statement, please consult this link.

Sensory awareness as a skill

Our primary value is «contemplative» in its core. It’s about being and becoming aware. We believe that awareness is a core skill in what we do. So we value perpetual, intermediate stalling as a catalyst for observing, analyzing, reflecting, assessing, deciding and executing.

Press our logo to learn how it reflects our other values

Doughnut Economics

Humanity has overall been very privileged and fortunate for several generations, with industrial, scientific and technological advances at incrementally accelerating pace … Current events, however, are revealing to us that we may already have consumed our way beyond the carrying capacity of this planet. The call to climate action is showing us new challenges within the roams of democracy, economic distribution, and social wellfare & security. On a global, as well as local, scale.

It’s of vital importance to Sensory Academy, to participate actively in the struggle for transformational, sustainable development. Struggle, we name it, because we’re aware of the fact that simultaneous, perpetuous economic growth and sustainability are adding a built-in paradox to our lives. We acknowledge that this is freakin’ hard inner work that requires us to waiver certain goods and deprive ourselves of certain comforts and luxuries. We can no longer take our current lifestyles for granted, and we certainly can’t afford to feel entitled. Yet, what we CAN do is make the demands necessary to push for change.

But we need to help each other turn the direction of this train… not just slow down the velocity… We can help by consuming within carrying capacity of our natural ressources… or to even try and regenerate what’s being lost every day.

  • We can buy less stuff, and repair more. So we welcome people with less means and more ideas
  • We can consume less luxury, but enjoy more participation. So we welcome people with a motivation to volunteer….
  • We can travel to fewer places, but hang around for longer periods of time.
  • So we welcome guests who take out the time to stay for a while…
  • We can travel less of a distance, or make the journey itself part of the experience. So we welcome hitchiking guests and guests on bicycles, trains and motorcycles…

The current geopolitical situation is reminding us of important things; The joys and satisfactions in ordinary, everyday pleasures, things we really long for… such as a walk in nature, sharing a scenic view, a hug from a beloved friend, the sense of belonging to a social tribe…We can learn to enjoy and appreciate simpler things. Wealth, to people chasing this form of transformational travel, is not the acquisition of more money or power… Wealth is friendships, life balance, free time to submerge in (and emerge from) whatever makes the heart hum, more equal rights and a better distribution… and sense of coherence.

Health is wealth…. in planet, communities and individuals…

ISDG – Inner Sustainable Development Goals

For å nå de målene om bærekraftig utvikling av natur, menneske og samfunn som FN har definert, mener vi i Sanse Akademiet at det er viktig med en vedvarende indre utvikling. Svenske forskere har vært primus motor på en definisjon av indre utviklingsmål og på å vise til en vei imot mer bevissthet om bærekraftig utvikling i alle dimensjoner. Ekskäret Foundation har vært driveren på å definere en rekke av ISDG’s, eller hellere: Mål for Bærekraftig Indre Utvikling: Disse kan sees i sin helhet som fem dimensjoner med 23 menneskelige ferdigheter og kvaliteter. En kan kalle det en retning for menneskelig dannelse, der regenerativ balanse, økonomisk bærekraft og sosial fred & dialog vektes høyere enn forbruk, økonomisk vekst og sosial konflikt.

Sustainable development

We wish to support and join the movement for the realization of the 17 UN goals for sustainable development. By behaving as sustainably as we can ourselves, we’re nudging our suppliers and customers.

Our activities are particularly oriented towards SDG 3, 4, 8, 10, 11 and 17 which are all on the top two levels of the SDG model below… Health- and wellfaredimensions and economic dimensions:

Kilde: Azote Images for Stockholm Resilience Centre

Our activities contribute to the SDG’s:

SDG3 (sundhed og velbefindende) fordi vi, blannt annet igjennom formidlings- og vertskapstjenesterne våre, sikrer mer kunnskap hos kunder og gjester om sansenes betydning for helse og velvære. Og et helhetlig blikk på drift av et kurssted, der natur og menneske inngår en symbiose og må ivaretas helhetlig.

SDG4 (kvalitet i uddannelse) eksempelvis fordi vi tilbyr kompetanseheving til kritiske samfunnsfunksjoner i helsesektoren.

SDG8 (verdige arbeidsmuligheter og økonomisk vekst) fordi vi jobber imot å fremme «occupational justice» for alle mennesker på en måte som igjennom inklusjonstenking også er sosialt bærekraftig og gjennom helhetlig driftsperspektiv tar vare på både natur og menneske.

SDG10 (redusere ulikhet) fordi vi arbeider imot å fremme menneskers mulighet til å oppnå et meningsfyllt liv igjennom bevissthet rundt hverdagslivsaktivitetene de engasjerer seg i, og den betydningen en balanse imellom de fire aktivitetsdimensjoner kan ha for det enkelte menneskes helse såvel som for fellesskapet.

SDG11 (bærekraftige byer og lokalsamfunn) fordi vi insisterer på å tale fremme og opp desentralisering og rurale initiativer, samt ikke minnst arbeider for utvikling av lokalsamfunnet igjennom Sanse Akademiets egne aktiviteter.

Vi ønsker imidlertid å bidra til en globalt orientert bærekraftig utvikling så helhetlig som mulig, hvorfor vi også i det daglige prioriterer våre drifts- og utviklingsvalg bevisst og aktivt ift klimamålene i nederste nivå av figuren. Det betyr at vi ber kunder og leverandører om mest mulig bærekraftige samarbeidsløsninger ift. fx. planlegging og utførelse (SDG9 og 17) av aktiviteter.

I hverdagens små valg:

  1. driver vi på eiendommen egen bokashi jordfabrikk av alt organisk avfall (SDG2 og 9)
  2. unngår såvidt mulig kjøp av ikke-resirkulert(eller resirkulerbar) plastikk (SDG14), vannkonsumerende kjøtt (SDG6) og overdrevent energikonsumerende bruksartikler (SDG7)
  3. gjenbruker alt vi kan (SDG1, 9 og 12)
  4. skaffer det vi må lokalt og brukt (SDG6 og 12) og/eller økologisk (SDG8) og fairtrade (SDG8)

We readily and happily collaborate in international, regional and local partnerships, to explore and convey theory and practice on neuroscientific themes to the benefit of humankind.

Kilde